ภาพกิจกรรม

พ.อ.สามารถ คงสาย รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ./หัวหน้าคณะตรวจสอบประเมินฯ
ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ทำการประเมินผลการทำงานของหน่วยที่เข้าร่วม
ทำการฝึกกับ ทก.หลัง กกล.ฉก.ร่วม ทภ.๔ ได้แก่ ศูนย์การสื่อสาร ทภ.๔
 , 
พล.ร.๕ , ทก.สย.บชร.๔ , ทก.มทย.๔๔/ศป.พล.มทบ.๔๔ โดยจำลอง
สถานะการณ์การรบของ ทภ.๔ ห้วงวันที่ ๘ – ๑๒ ก.ค.๖๒ 
ในพื้นที่ ณ ค่ายเขตอุดมศักดิ์  ต.วังใหม่ อ.เมือง จว.ช.พ.

9656 9657 9658
9659 S 2899974 S 3047464
S 3047465 S 3047468