กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้
ของ นขต.ทบ. ในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง (ทภ.๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

1 1 2 3
4 5 6