ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd409

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
  ตรวจรับผลงาน การพัฒนาหลักนิยมของ ทบ. ประจำ
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๕๖๓ วัน ๒ ก.ย.๖๒
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd408   พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) และ
  พล.ต.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. พร้อมคณะกรรม
  การฯ ได้ตรวจและสังเกตุการณ์ การฝึกซักซ้อมและทดสอบ
  แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ
  หน่วยในพื้นที่ ทภ.๓ ห้วงวันที่ ๒๖ – ๓๐ ส.ค.๖๒
cdsd407   จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในงาน “การจัดการมหกรรมการ
  จัดการความรู้ของ นขต.ยศ.ทบ. ในพื้นที่ส่วนกลาง และ
  หน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง (ทภ.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ณ รร.สธ.ทบ. วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒
cdsd406   พ.อ.สามารถ  คงสาย รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำกำลังพลฯ
  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าในบริเวณหน่วยงาน
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว 
  วันที่ ๑๙ ก.ค.๖๒ ณ สวนเสนาอภิรมย์และพื้นที่โดยรอบ
cdsd405   พ.อ.สามารถ คงสาย รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ./หัวหน้าคณะ
  ตรวจสอบประเมินฯประจำปี ๒๕๖๒ ได้ทำการประเมินผล
  การทำงานของหน่วยที่เข้าร่วมทำการฝึกกับ ทก.หลัง
  กกล.ฉก.ร่วม ทภ.๔ ได้แก่ ศูนย์การสื่อสาร ทภ.๔
, พล.ร.๕,
  ทก.สย.บชร.๔ , ทก.มทย.๔๔/ศป.พล.มทบ.๔๔ โดยจำลอง
  สถานะการณ์การรบของ ทภ.๔ ห้วงวันที่ ๘ – ๑๒ ก.ค.๖๒ 
  ในพื้นที่ ณ ค่ายเขตอุดมศักดิ์  ต.วังใหม่ อ.เมือง จว.ช.พ.
cdsd404   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานฯ โครงการบรรยายความรู้ต่อ
  ต้านยาเสพติด หัวข้อ “แนวทางการป้องกันปัญหา
  ยาเสพติด” โดยวิทยากรจาก กองจิตเวชและประสาทวิทยา
  รพ.รร.๖ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล
  กอศจ.ยศ.ทบ. และกิจกรรมโครงการสานรักสู่ครอบครัว
  พบปะเยี่ยมครอบครัวกำลังพลภายในพื้นที่ ยศ.ทบ.
  วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒
cdsd403

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการเสวนาทางวิชาการครั้งที่
  ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “การแปลงเทคโนโลยีเพื่อเสริม
  ความเข้มแข็งของกองทัพบก”
Digital Transformation
  to Strong Army วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
  กทม.

cdsd402

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน
  มหกรรมการจัดการความรู้ ของ นขต.ทบ. ในพื้นที่ส่วนกลาง
  และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง (ทภ.๑)ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd401

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  ตรวจสอบประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกัน
  ประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
  เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๒

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right