ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd403

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการเสวนาทางวิชาการครั้งที่
  ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “การแปลงเทคโนโลยีเพื่อเสริม
  ความเข้มแข็งของกองทัพบก”
Digital Transformation
  to Strong Army วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
  กทม.

cdsd402

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน
  มหกรรมการจัดการความรู้ ของ นขต.ทบ. ในพื้นที่ส่วนกลาง
  และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง (ทภ.๑)ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd401

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  ตรวจสอบประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกัน
  ประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
  เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๒

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right