กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อรองรับระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ.
เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

1 2 3
4 5 6