กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากการฝึกซักซ้อม
และทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของหน่วยระดับกองทัพภาค
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๖๒ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

1 2 3
4 5 6
7 8