ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd400

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการบรรยายพิเศษเรื่อง Multi-
  Domain Operations ซึ่งเป็นหลักนิยมใหม่ของ ทบ. สหรัฐ
  ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์  ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒

cdsd399   พล.ท.ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. และคณะ กรุณาตรวจ
  เยี่ยมสถานีสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
  นนส.ทบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ณ อาคารประภาสโยธิน วันที่ ๖ มี.ค.๖๒
cdsd397   จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังการเสวนา
  ทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง 
“การพัฒนา
  กำลังพลสู่ความเป็นทหารอาชีพ” ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม
  โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๒ 
IMG 4172   จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคล
  พลเรือน ทหารกองหนุน 
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
  สัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
  ให้การต้อนรับ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ ณ อาคารประภาสโยธินฯ 
cdsd395

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อ
  รองรับระบบจำลองยุทธ์ ทางทหารของ ทบ.
  เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd394

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
  พัฒนาหลักนิยม และยุทธศาสตร์ของ ทบ. ประจำปี ๖๓
  งบประมาณ ๖๔ วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
  ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

cdsd3.93

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแปล
  ตำราต่างประเทศโดยเร่งด่วน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd392

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง บทเรียนจากการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกัน
  ประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของหน่วยระดับ
  กองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๖๒
  ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

cdsd391

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแปล
  ตำราต่างประเทศโดยเร่งด่วน เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๒
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd390

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  บริหารจัดการความรู้ นขต.บก.ยศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right