กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแปลตำราต่างประเทศโดยเร่งด่วน
เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

1 2 3
4 5 6