กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการฝึกร่วมหน่วย รอ./เหล่าทัพ
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๑

1 2 3
4 5 6