กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๔
โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ.

1 2 3 4
5 6 7 8