กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธาน การประชุมการฝึกร่วมหน่วย 
ทม.รอ./เหล่าทัพ ณ ศพย.ยศ.ทบ. ในส่วนการประเมินผลการฝึกฯ 
และมีผู้แทน หน่วย ฉก.ทม.รอ. ชี้แจงแนวทางและวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินผลการฝึก เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลของ ทบ. ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผน วันที่ ๑๐ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

P9102088 P9102086 P9102087
P9102095 P9102096 P9102100