กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการ
ในพื้นที่ส่วนหลัง และคณะกรรมการ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการฝึกฯ ของ ทภ.๑
ห้วงวันที่ ๓ - ๗ ก.ย.๖๑ ณ ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จว.ช.บ. และหน่วยในพื้นที่ ทภ.๑

P9041754 P9041770 P9041827
P9041830 S 4038697 S 4038698
S 4038703 S 8822885