กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการ
ในพื้นที่ส่วนหลัง และคณะกรรมการ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการฝึกฯ 
ของ ทภ.๒ ในวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๑ ณ บก.ทน.๒
/บก. ส่วนควบคุมการฝึก 
โดยมี มทน.๒ ให้การต้อนรับ

S 26140687 S 2940987 S 26140707 S 26140688
S 26140708 S 2940990 S 26140710 S 2940996