กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับผลงาน
การพัฒนาหลักนิยมทางหทารของ ทบ. และการศึกษาหลักนิยมต่างประเทศ
ประจำปี ๖๑ วันที่ ๑ ส.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

1 2 3
4 5