กิจกรรมหน่วย

พล.ต.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
เรื่องการพัฒนาหลักนิยมระหว่าง ทบ.กับ ทบ.สหรัฐ โดย ยก.ทบ.
จัดสัมมนา และ ศพย.ยศ.ทบ.รับผิดชอบด้านวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ก.ค.๖๑ ณ วังยางรีสอร์ท จว.สุพรรณบุรี

IMG 8864 IMG 8876 IMG 8957
IMG 9015 IMG 9051 IMG 9114
IMG 9139 IMG 9154