กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อสัมมนาด้านหลักนิยม
ทบ. และ ทบ.สหรัฐฯ วันที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

1 2 3
4 5 6
7 8