ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd377

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกร่วม
  รอ./เหล่าทัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
  วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd376   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธาน การประชุมการฝึกร่วมหน่วย
  ทม.รอ./เหล่าทัพ ณ ศพย.ยศ.ทบ. ในส่วนการประเมินผลการ
  ฝึกฯ และมีผู้แทน หน่วย ฉก.ทม.รอ. ชี้แจงแนวทางและ
  วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการฝึก เพื่อให้คณะกรรมการ
  ประเมินผลของ ทบ. ใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผน วันที่ ๑๐
  ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
cdsd375   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
  ประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและ
  การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง และคณะกรรมการ เข้ารับฟัง
  การบรรยายสรุปการฝึกฯ ของ ทภ.๑ ห้วงวันที่ ๓ - ๗ ก.ย.๖๑
  ณ ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จว.ช.บ. 
cdsd374

  ภาพการบรรยายเรื่องยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๑
  โดยมี ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธาน และภาพกิจกรรม
  การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด(เยาวชน)
  เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๑ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ.

cdsd373   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
  ประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและ
  การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง และคณะกรรมการ เข้ารับฟัง
  การบรรยายสรุปการฝึกฯ ของ ทภ.๒ ในวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๑
  ณ บก.ทน.๒
/บก. ส่วนควบคุมการฝึก โดยมี มทน.๒
  ให้การต้อนรับ
cdsd372

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
  รับผลงานการพัฒนาหลักนิยมทางหทารของ ทบ. และการ
  ศึกษาหลักนิยมต่างประเทศ ประจำปี ๖๑ วันที่ ๑ ส.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd371

  พ.อ.กิตติชัย พฤกษ์พิพัฒน์เมธ ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ.
  และคณะ เดินทางไปตรวจอัตราการจัดกำลังพลและ
  ยุทโธปกรณ์หน่วย วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ ณ มทบ.๔๒
  อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

cdsd370

  พล.ต.สดับพงษ์  จันทุรัตน์ ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการ
  สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักนิยมระหว่าง ทบ.กับ
  ทบ.สหรัฐ โดย ยก.ทบ. จัดสัมมนา และ ศพย.ยศ.ทบ.รับผิด
  ชอบด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ก.ค.๖๑  
  ณ วังยางรีสอร์ท จว.สุพรรณบุรี

cdsd369

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อ
  สัมมนาด้านหลักนิยม ทบ. และ ทบ.สหรัฐฯ วันที่ ๑๓ ก.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd368

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  วิทยาลัยการทัพบก เรื่อง “กลไกหลักสำคัญที่ทำให้กองทัพบก
  บรรลุการเป็น
Professional Army” โดยมี จก.ยศ.ทบ.
  เป็นประธาน วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ ณ รร.สธ.ทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right