กิจกรรมหน่วย

ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปบรรยายเสริมความรู้และทดสอบ
ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่หน่วยในพื้นที่ ทภ.๓ ห้วงวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิ.ย.๖๑
ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. และ มทบ.๓๖ จว.พ.ช.

พล.ม.1(140661) 180615 0009 พล.ม.1(140661) 180615 0012 พล.ม.1(140661) 180615 0029
พล.ม.1(140661) 180615 0033 พล.ม.1(140661) 180615 0038 พล.ม.1(140661) 180615 0050