กิจกรรมหน่วย

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเก็บข้อมูลจัดทำบทเรียน
การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ทภ.๔ ห้วงวันที่
 ๒๑ พ.ค. – ๒๕ พ.ค. ๖๑ ณ มทบ.๔๔ จว.ช.พ.

S 7053320 S 7053317 S 7053341
S 7053349 S 7053353 S 7053362