ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd367

  พล.ท.สุรัต แสงสว่างดำรง ที่ปรึกษาจก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน
  ในพิธีเปิดการสัมมนาจัดทำ "ร่างคู่มือราชการสนามว่าด้วย
  กองทัพบกในการช่วยเหลือภัยพิบัติ" โดย ศพย.ยศ.ทบ.
  วันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

IMG 8472   ศพย.ยศ.ทบ. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายของ
  สงครามและการปฏิบัติของคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
  ประเทศ” โดย พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาฝ่ายทหารคณะ
  กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ วันที่ ๕ ก.ค. ๖๑
  ณ ห้องจักรพงษ์ ชั้น ๔ รร.สธ.ทบ. โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(๒)
  เป็นประธาน
cdsd365

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  พิจารณาร่างคู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิค ร่างระเบียบ
  และหลักสูตรการฝึกฯ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบและหลักสูตร
  การฝึกผู้ชำนาญการทหารราบ และการปรับแก้ไขคู่มือการ
  ทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd364

  ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  ฝ่ายกิจกรรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศป.ปส.ยศ.ทบ.) ประจำปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd367   ศพย.ยศ.ทบ. ดำเนินการจัดการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่
  ๒/๒๕๖๑ เรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย
  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพสมัยใหม่”
  ในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑ ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กทม. 
  โดยมี พล.ท.สุรัต แสงสว่างดำรง ที่ปรึกษา จก.ยศ.ทบ.
  เป็นประธาน
cdsd362

  ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปบรรยาย
  เสริมความรู้และทดสอบ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่หน่วยในพื้นที่
  ทภ.๓ ห้วงวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิ.ย.๖๑ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
  มหาราช จว.พ.ล. และ มทบ.๓๖ จว.พ.ช.

cdsd361

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
  สอบและประเมินผล การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกัน
  ประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd360

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
  ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๑ ณ วัดน้อยนพคุณ ดุสิต กทม.

cdsd359

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเก็บข้อมูล
  จัดทำบทเรียนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ทภ.๔ ห้วงวัน
  ที่
 ๒๑ พ.ค. – ๒๕ พ.ค. ๖๑ ณ มทบ.๔๔ จว.ช.พ.

cdsd358

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อ
  รองรับระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ. วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right