กิจกรรมหน่วย

ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี ๖๑
วันที่ ๙ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

1 2 3
4 5 6