กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ ศพย.ยศ.ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ ณ โถงอาคารประภาสโยธิน ชั้น ๑

1 2 3
4 5 6
7 8 9