กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างคู่มือราชการสนาม
คู่มือทางเทคนิค ร่างระเบียบและหลักสูตรการฝึก และคู่มือการฝึก เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้ร่างหลักนิยมของ ศบบ.
วันที่ ๘ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

1 2 3
6 5