กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักนิยมของ ทบ. และ สหรัฐฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๑

1 2 3
4 5 6