กิจกรรมหน่วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ นขต.บก.ยศ.ทบ.
ห้วงวันที่ ๑๘ – ๑๙ เม.ย.๖๑ โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๒ อาคารประภาสโยธิน

IMG 5923 IMG 5924 IMG 5927
IMG 5942 IMG 5953 IMG 5961
IMG 5967 IMG 5969