ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd357   รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) และ ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบ
  สัมภาษณ์ นายทหารคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร
  สัญญาบัตร ประจำปี ๖๑ ณ ห้องเรียน ๒ อาคารประภาสโยธิน
  ยศ.ทบ. วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑
cdsd356

  ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  สอบสัมภาษณ์นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะ
  เป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี ๖๑ วันที่ ๙ พ.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd355

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ, ลูกจ้าง
  และพนักงานราชการ ของ ศพย.ยศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ ณ โถงอาคารประภาสโยธิน ชั้น ๑

cdsd354

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  พิจารณาร่างคู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิค ร่างระเบียบ
  และหลักสูตรการฝึก และคู่มือการฝึก เรื่อง ขออนุมัติ
  ประกาศใช้ร่างหลักนิยมของ ศบบ. วันที่ ๘ พ.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd353

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการ
  ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักนิยมของ
  ทบ. และ สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๑

cdsd352   พล.ท.สุรัต แสงสว่างดำรง เป็นประธานในพิธีเปิด
  การอบรมนักแปล ตามโครงการ 
“การอ่านเพื่อความเป็น
  ทหารมืออาชีพ” ในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑
  ณ โรงแรม มิโด กทม. โดย กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.
cdsd351

  การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานการจัดการความรู้
  ของ นขต.บก.ยศ.ทบ. ห้วงวันที่ ๑๘ – ๑๙ เม.ย.๖๑
  โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
  ณ ห้องเรียนหมายเลข ๒ อาคารประภาสโยธิน

cdsd350

  พิธีรับ- ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
  ระหว่าง พล.ท.สุรัต  แสงสว่างดำรง(ท่านเก่า) และ
  พล.ต.สดับพงษ์  จันทุรัตน์(ท่านใหม่) วันที่ ๒ เม.ย.๖๑
  ณ อาคารประภาสโยธิน

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right