ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd349

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา ศพย.ยศ.ทบ.
  ครบรอบปีที่ ๙
 วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ ณ อาคารประภาศโยธินฯ

cdsd348   ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเก็บข้อมูล
  จัดทำบทเรียนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ทภ.๒ ห้วงวันที่
  ๒๖ – ๓๐ มี.ค.๖๑ ณ มทบ.๒๑ และ พล.พัฒนา ๒ จว.น.ม.
cdsd347

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมสถานีสอบสัมภาษณ์ นนส.ทบ.
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑
  ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.

cdsd346

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้
  นขต.บก.ยศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd344

  ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเก็บ
  ข้อมูลหน่วย ทภ.๑ (พล.ช. และ พล.พัฒนา๑ จว.ร.บ.)
  วันที่ ๗ มี.ค. ๖๑ ณ พล.ช และ พล.พัฒนา๑ จว.ร.บ.

cdsd343

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ศพย.ยศ.ทบ. เข้าร่วมอบศีลธรรม
  ประจำเดือน มี.ค.๖๑ วันที่ ๖ มี.ค.๖๑
  ณ หอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ยศ.ทบ.

cdsd342

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน การบรรยายสรุปโดยนายทหารที่สำเร็จ
  การศึกษาจากต่างประเทศ หลักสูตรเสนาธิการทหาร
  จากวิทยาลัยเสนาธิการ สหราชอาณาจักร ในหัวข้อเรื่อง
  “หลักสูตรเสนาธิการทหารต่างประเทศ”
  โดย พ.อ.ยรรยงค์  อินนันชัย ตำแหน่ง อจ.รร.สธ.ทบ.
  วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

cdsd340

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ศพย.ฯ ร่วมพิธีเวียนเทียน
  วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(๑)
  เป็นประธาน วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ ณ อุโบสถวัดน้อยนพคุณ
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ

cdsd339

  กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เดินทางบรรยายเสริมความรู้ในพื้นที่ ทภ.๒
  วันที่ ๒๑ – ๒๓ ก.พ. ๖๑  ณ กองพลทหารม้าที่ ๓ ห้วง จว.ข.ก.

cdsd338

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิดการเสวนาทางวิชาการ
  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษา
  เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
Smart Army ของ ทบ. วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๑
  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right